Nazaj
Nasveti o izdelkih za Okolje

Informacije o skladiščenju nevarnih snovi, skladno s predpisi

Informacije v nadaljevanju ponujajo kratek pregled aktualnih predpisov in določil za skladiščenje vodi škodljivih in vnetljivih tekočin, skladno z zakoni.

Skladiščenje vnetljivih in vodi škodljivih tekočin

Upoštevajte obvezujoče predpise, določila in zakone o dovoljenjih in predpisanih prestreznih prostorninah itd., ki veljajo v državi.

Postavitev in skladiščenje prestreznih kadic

Za zaščito podtalnice je potrebno posode, v katerih so skladiščene vnetljive ali vodi škodljive tekočine, z ustreznimi prestreznimi kadicami zavarovati pred iztekom.
Prestrezne kadice je dovoljeno postavljati samo na ravnih površinah, ki so zaščitene pred dežjem. Po nemških predpisih in zakonih mora prestrezna kadica sprejeti vsebino največje posode, najmanj pa 10 % skladiščene količine.

Primer
Skladiščenje 2 sodov po 200 l

  • skupna količina skladiščenja = 400 l, od tega 10 % = 40 l
  • največja posoda = 200 l, potrebna prostornina kadice = 200 l


Pozor!
V vodovarstvenih območjih (če je skladiščenje dovoljeno) morajo biti kadice dovolj velike, da zadržijo celotno količino skladiščenja (100 %).

Jeklene prestrezne kadice za skladiščenje vnetljivih tekočin GHS kategorij 1 - 3 in vodi škodljivih tekočin GHS kategorij 1 - 4.

PE-prestrezne kadice za skladiščenje vodi škodljivih tekočin GHS kategorij 1 - 4. V Nemčiji te kadice niso odobrene za skladiščenje vnetljivih snovi.

Informacije o pravilnem skladiščenju nevarnih snovi in o usmerjevalnem sistemu za skladiščenje nevarnih snovi wt$

Obstojnost materialov

Korozijska obstojnost uporabljenih materialov ter njihova skladnost s skladiščenimi snovmi morata biti dokazljivo zagotovljeni. Za to je odgovoren uporabnik. Vedno upoštevajte sezname obstojnosti in varnostne liste za nevarne snovi, ki jih želite skladiščiti.

Nasvet
Če iz seznamov obstojnosti ni mogoče dobiti podatkov, je material običajno lahko enak materialu, iz katerega je skladiščna posoda.

Razvrščanje/označevanje vodi škodljivih tekočin

Simboli za nevarnost za vodi škodljive tekočine

V PRETEKLOSTI po WHG (do 30. 11. 2010)

Informacije o pravilnem skladiščenju nevarnih snovi in o usmerjevalnem sistemu za skladiščenje nevarnih snovi wt$

Uvrstitev: močno ogroža vodo | Stavek R: - | Kategorija nevarnosti: WGK3
Uvrstitev: ogroža vodo | Stavek R: R 50, R 50/53, R 51/53 | Kategorija nevarnosti: WGK2
Uvrstitev: malo ogroža vodo | Stavek R: R 52/53, R 53 | Kategorija nevarnosti: WGK1

NOVO po GHS/REACH (uporaba od 1. 12. 2010)

Informacije o pravilnem skladiščenju nevarnih snovi in o usmerjevalnem sistemu za skladiščenje nevarnih snovi 677

Uvrstitev: akutna nevarnost za vodno okolje | Stavek H: H 400 | Kategorija nevarnosti: GHS kategorija 1

Uvrstitev: kronična nevarnost za vodno okolje | Stavek H: H 410 | Kategorija nevarnosti: GHS kategorija 1

Uvrstitev: kronična nevarnost za vodno okolje | Stavek H: H 411 | Kategorija nevarnosti: GHS kategorija 2

Uvrstitev: kronična nevarnost za vodno okolje | Stavek H: H 412 | Kategorija nevarnosti: GHS kategorija 3

Uvrstitev: kronična nevarnost za vodno okolje | Stavek H: H 413 | Kategorija nevarnosti: GHS kategorija 4

Razvrščanje/označevanje vnetljivih tekočin

Simboli za nevarnost za vnetljive tekočine

V PRETEKLOSTI po PRPOS (do 30. 11. 2010)

Informacije o pravilnem skladiščenju nevarnih snovi in o usmerjevalnem sistemu za skladiščenje nevarnih snovi wt$

Uvrstitev: zelo lahko vnetljivo| Kriteriji: plamenišče < 0 °C vrelišče < 35 °C | Stavek R: R 12

Uvrstitev: lahko vnetljivo | Kriteriji: plamenišče < 21 °C | Stavek R: R 11, R 15, R 17

Uvrstitev: vnetljivo| Kriteriji: plamenišče > 21 °C < 35 °C | Stavek R: R 10

NOVO po GHS/REACH (uporaba od 1. 12. 2010)

Informacije o pravilnem skladiščenju nevarnih snovi in o usmerjevalnem sistemu za skladiščenje nevarnih snovi 675

Uvrstitev: zelo lahko vnetljivo | Kriteriji: plamenišče < 23 °C vrelišče < 35 °C | Stavek H: H 224 | Kategorija nevarnosti: GHS kategorija 1

Uvrstitev: lahko vnetljivo | Kriteriji: plamenišče < 23 °C vrelišče > 35 °C | Stavek H: H 225 | Kategorija nevarnosti: GHS kategorija 2

Uvrstitev: vnetljivo | Kriteriji: plamenišče > 23 °C < 60 °C | Stavek H: H 226 | Kategorija nevarnosti: GHS kategorija 3

Ostali simboli za nevarne snovi po GHS

Informacije o pravilnem skladiščenju nevarnih snovi in o usmerjevalnem sistemu za skladiščenje nevarnih snovi 673

Jedko C

Informacije o pravilnem skladiščenju nevarnih snovi in o usmerjevalnem sistemu za skladiščenje nevarnih snovi 679

Strupeno T

Zelo strupeno T+

Vsi podatki veljajo izključno za Nemčijo ter niso popolni in zavezujoči. Upoštevajte predpise, ki veljajo v državi. Podrobnejše informacije lahko pridobite na pristojnih uradih.

Usmerjevalni sistem za skladiščenje nevarnih snovi

Da bi vam olajšali izbiro primernega izdelka za skladiščenje nevarnih snovi, smo pri ustreznih izdelkih dodali usmerjevalni sistem za skladiščenje nevarnih snovi:

V skladu z dovoljeno ustreznostjo in obstojnostjo so simboli za nevarne snovi upodobljeni glede na prednostno skladiščene materiale (te simbole najdete tudi na posodah z nevarnimi snovmi).

V skladu z dovoljenjem je upodobljen logotip ustreznega certifikata preverjanja.

Dovoljenja

Informacije o pravilnem skladiščenju nevarnih snovi in o usmerjevalnem sistemu za skladiščenje nevarnih snovi 646
Informacije o pravilnem skladiščenju nevarnih snovi in o usmerjevalnem sistemu za skladiščenje nevarnih snovi 711

Ameriški certifikati preverjanja

Informacije o pravilnem skladiščenju nevarnih snovi in o usmerjevalnem sistemu za skladiščenje nevarnih snovi 665

Environmental Protection-Agency

Informacije o pravilnem skladiščenju nevarnih snovi in o usmerjevalnem sistemu za skladiščenje nevarnih snovi 692

Occupational Safety & Health Agency National Fire Protection Agency

Informacije o pravilnem skladiščenju nevarnih snovi in o usmerjevalnem sistemu za skladiščenje nevarnih snovi 724

Uniform Fire Code

Informacije o pravilnem skladiščenju nevarnih snovi in o usmerjevalnem sistemu za skladiščenje nevarnih snovi 669

Factory Mutual (neodvisna agencija za testiranje)

Razlaga uporabljenih pojmov in okrajšav

ADR/RID
Predpisi za mednarodni transport nevarnega blaga po cestah in tirih


BetrSichV
Uredba o varnosti v obratu


DIBt
Nemški inštitut za gradbeno tehniko


GGVSEB
Predpisi za transport nevarnega blaga po cestah, tirih in z rečnim prometom


GHS
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja kemikalij (snovi in zmesi).

IBC/KTC
Intermediate Bulk-Container/kockasta cisterna
Mednarodno dovoljena velika embalaža za tekoče nevarne snovi.


StawaR
Direktiva za jeklene kadi do 1000 litrov


TRbF
Tehnična pravila za gorljive tekočine


TRG
Tehnična pravila za stisnjene pline


ADR/RID
Predpisi za mednarodni transport nevarnega blaga po cestah in tirih


ÜHP
Izjava o skladnosti, ki jo izda proizvajalec po preverjanju izdelka s strani priznanega inštituta

Naši najbolj priljubljeni izdelki iz teh nasvetov
Ustrezno
Število izdelkov: 577